W dn. 30 sierpnia 2013r. Rada Pedagogiczna na swoim posiedzeniu przedstawiła 5 kandydatur na patrona szkoły:

  • Władysław Stanisław Reymont
  • Stanisław Staszic
  • Wincenty Witos
  • Jan Kasprowicz
  • Jan Zawidzki.

Od tej chwili rozpoczęły się intensywne rozmowy z uczniami i ich rodzicami. Na szkolnym apelu, który odbył się 12 września 2013r. zaprezentowano sylwetki kandydatów poprzedzając je rozmowami z młodzieżą na lekcjach, m.in. godzinach wychowawczych, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Każdy zainteresowany mógł zaproponować swoją propozycję patrona wraz z uzasadnieniem wyboru. Apel o inne kandydatury patrona skierowano również za pośrednictwem uczniów do rodziców. Na zebraniach szkolnych rodzice zostali zapoznani z kandydatami na patrona szkoły. Uczniowie i rodzice nie zgłosili innych kandydatur, a na ostatecznej liście wyborczej znalazły się 4 kandydatury: W. S. Reymont, S. Staszic, W. Witos, J. Zawidzki.
W dniu 11 września 2013 r. Rada Pedagogiczna przyjęła harmonogram i procedury przebiegu wyboru patrona szkoły. Zostały one skierowane do zaopiniowania przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców i uzyskały opinię pozytywną. W ramach tych procedur przyjęto, że w dniach 18 – 20 września 2013r. wszyscy uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ich rodzice, słuchacze Szkoły Policealnej oraz członkowie Rady Pedagogicznej szkoły w głosowaniu tajnym oddadzą swój głos na postać patrona wrzucając kartę do głosowania do urny.
Ogółem w wyborach patrona szkoły wzięło udział 316 osób, które na patrona wybrało Wincentego Witosa ( w ZSZ - 42 %, w Technikum – 40 %, SP – 77%).
Głosy liczyła komisja skrutacyjna, w której skład wchodzili przedstawiciele nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
Uczniowie wspólnie z nauczycielami opracowali plan działań związanych z nadaniem imienia szkole, który następnie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców.
Uroczystość nadania naszej placówce imienia W. Witosa zostanie połączona z jubileuszem 65-lecia szkoły w dniu 29 listopada 2013r,