REGULAMIN

postępowania rekrutacyjnego szkolnej komisji rekrutacyjnej dla

Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

na rok szkolny 2020/2021Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty  z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 1. I. 1. Do klasy pierwszej pięcioletniego Technikum w Studzieńcu w zawodzie:
 • technik agrobiznesu
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik rolnik
 • technik architektury krajobrazu
 • technik weterynarii
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

oraz do Branżowej Szkoły I stopnia w Studzieńcu w zawodzie:

 • kucharz
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • rolnik

  przyjmuje się kandydatów, którzy:

 

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

3) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (kandydaci do klas kształcących w zawodzie technik: agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, rolnik, architektury krajobrazu, weterynarii oraz rolnik i mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych)

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunek, niż liczba wolnych miejsc w szkole,  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych

ustalonych przez dyrektora  szkoły jako brane pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym  – informatyki i biologii;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej:

 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego

zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co

najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na

terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiejolimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowegoo zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowaw art. 132,

 1. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi

możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym

publicznej poradni specjalistycznej.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  szkoła,

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, mające jednakową wartość:

 •  wielodzietność rodziny kandydata;
 •  niepełnosprawność kandydata;
 •  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 •  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 •  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 •  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 •  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. II. 1.W postępowaniu rekrutacyjnym  w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
 2. a) języka polskiego,
 3. b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

 1. c) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
 2. Przeliczanie na punkty ocen wymienionych na  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących zajęć edukacyjnych
 3. a) język polski
 4. b) matematyka
 5. c) biologia
 6. d) informatyka

za oceny wyrażone w stopniu:

- celującym – przyznaje się po 18 punktów

- bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów

- dobrym – przyznaje się po 14 punktów

- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów

          - dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się

 7 punktów.

 

4.1 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje

 się 7 punktów,

 1. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

4.2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem

o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

4.3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 

 1. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4.4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 1. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 2. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 3. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 4. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 5. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

4.5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

4.6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty

 

 III. W postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku osób zwolnionych 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.