Dnia 27 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie umów stypendialnych i dyplomów najzdolniejszym uczniom z Mazowsza .

Jest to I edycja projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dyplomy i umowy wręczał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Wśród zaproszonych stypendystów znalazł się uczeń naszej szkoły Bartłomiej Maciejewski z klasy III TR. Jest to nie lada wyróżnienie, gdyż zaproszeni zostali tylko najlepsi trzej stypendyści z każdego subregionu. Bartek znalazł się więc w trójce uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w subregionie płockim. Warto podkreślić, że w całym województwie mazowieckim przyznano 480 stypendiów, a nasz uczeń uplasował się na 20 miejscu. Kandydaci ubiegający się o stypendium musieli spełnić kilka warunków, m.in. średnia ocen na koniec roku szkolnego z dwóch przedmiotów ogólnokształcących realizowanych na poziomie rozszerzonym nie mogła być niższa niż 4,5, średnia z dwóch przedmiotów zawodowych przynajmniej 4,0. Dodatkowe punkty przyznawano także, jeśli kandydat był laureatem lub finalistą konkursów o charakterze zawodowym o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Bartek spełnił wszystkie te wymagania, miał wysoką średnią a także był finalistą wojewódzkim „Olimpiady i Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii”, uzyskał również dodatkowe punkty w innych kryteriach.
Bartkowi gratulujemy i życzymy sukcesów, a także realizacji planu rozwoju zawodowego stworzonego w ramach wniosku stypendialnego.
Opracowała Natasza Szymańska